گروه بين الملل ؛‌سينما خبر توليد قسمت سوم (تايتانها) متوقف شد. در حالي كه مسئولين توليد كننده فيلم «تايتانها»‌ خود را براي ساخت قسمت سوم اين فيلم آماده مي كردند ، نقدهاي صريح منتقدان از قسمت هاي اول و  دوم اين فيلم باعث شد استوديو توليد قسمت سوم اين فيلم را متوقف كند.

در حالي كه استوديو وارنر توليد قسمت دوم فيلم «300» و «جاودانه ها» را در كارنامه كاري دارد ، اعلام كرده به خاطر فروش ناموفق فيلمهاي «تايتانها» مخصوصا قسمت دوم و همچنين نقدهاي پي در پي درباره اين فيلم ، توليد قسمت سوم در كار نخواهد بود.